Beenmode Verduyckt

Algemene voorwaarden

1 Voorwaarden

1.1 Onze gegevens

Webshop www.Beenmode-Verduyckt.be is eigendom van Verduyckt Thierry

Zetel:

Thierry Verduyckt hierna genoemd als Beenmode-verduyckt

Vijversstraat 3

3130 Begijnendijk

Belgie


Telefoon: 0032 (0) 496 28 84 63    0032 (0) 496 21 00 71

Email :      info@beenmode-verduyckt.be


Ondernemingsnummer :    BE 0636 700 377


Bankrelatie BNP Paribas     

IBAN             BE64 0018 8497 7152

Bic code       GEBABEBB

1.2 Algemeen

De voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Beenmode-Verduyckt  werden afgesloten hetzij via internet, per brief of telefonisch.

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Beenmode-Verduyckt schriftelijk is bevestigd.  Zodra U een bestelling plaatst geeft U te kennen dat U met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Beenmode-Verduyckt  behoudt zich steeds het recht voor om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2. Verkoopsvoorwaarden

2.1 Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en exclusief verzendkosten. Prijzen zijn uitgedrukt in euro.

2.2 De verzendkosten zijn apart weergegeven.

2.3 Het aanbod en de prijzen in euro zijn enkel geldig op de dag waarop de site van Beenmode-Verduyckt bezocht werd.  Ze kunnen door voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstaande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die al eerder waren goedgekeurd door Beenmode-Verduyckt.

2.4 Als op de prijslijsten of orderbevestiging van Beenmode-Verduyckt een prijs vermeldt staat die incorrect is, behoudt Beenmode-Verduyckt zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.  De koper kan dan alsnog de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde producten retour te verzenden.


3.Leveringsvoorwaarden

3.1 Alle standaard bestellingen die voorradig en betaald zijn, worden binnen 72 uur geleverd. Alle leveringen geschieden via Bpost.  Deze levertermijn is louter indicatief en is niet bindend ten hoofde van Beenmode-Verduyckt.

Tarieven : België : 5,00 €    Nederland : 6,00 €

3.2 Bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een fysiek adres en niet op een postbus.

3.3 In het weekend en/of wettelijke feestdagen België worden er geen goederen afgeleverd.

3.4 U ontvangt per e-mail een bevestiging van bestelling.  Deze bevestiging omvat : het nummer van de bestelling, datum waarop de bestelling werd geplaatst, leveringsadres, de details van de bestelling, totaalprijs bestelling, gegevens van Beenmode-Verduyckt.

3.5 Bestellingen kunnen na bevestiging en betaling, afgehaald worden op één van onze markten, na contact met de klant om uur en plaats af te spreken.

3.6 De koper is ertoe gehouden om de bestellingsbevestiging onmiddellijk na haar ontvangst te verifiëren.  Indien de koper bij deze verificatie een fout of een misverstand opmerkt, dient hij Beenmode-Verduyckt er onmiddellijk van op de hoogte te stellen zodat Beenmode-Verduyckt de kans zou hebben om de fout te corrigeren of om het misverstand op te helderen alvorens het product wordt verstuurd.

3.7 Onze producten zijn uit voorraad leverbaar.  Mocht echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt U hiervan op de hoogte gebracht.  Mocht Beenmode-Verduyckt uw bestelling niet kunnen leveren binnen de 30 dagen, deels dan wel geheel, bent U in de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

3.8 De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de koper en volgens de vermelde modaliteiten. 

3.9 Indien U betaald met overschrijving, verwerkt Beenmode-Verduyckt uw bestelling pas als ze het te betalen bedrag ontvangen heeft.  De leveringstermijnen hangen dus af van het ogenblik waarop uw financiële instelling uw aanvraag voor een overschrijving heeft ontvangen en de tijd die nodig is om ze te verwerken.

3.10 Als de klant per overschrijving betaalt heeft hij 7 dagen de tijd om deze overschrijving uit te voeren.  Als Beenmode-Verduyckt de betaling na deze termijn niet heeft ontvangen, gaat Beenmode-Verduyckt ervan uit dat de koper van zijn aankoop afziet.

3.11 Per product is er een leveringstermijn opgegeven.  De op de website aangegeven levertijden zijn de normale levertijden waarin de meeste bestellingen kunnen geleverd worden.  Beenmode-Verduyckt is tevens afhankelijk van zijn toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens.  Opgegeven levertermijnen zijn nooit te beschouwen als bindende termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  Bij overschrijding van de indicatieve levertijd heeft U geen recht op een schadevergoeding.

3.12 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Beenmode-Verduyckt bepaald.  Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Vanaf dat ogenblik  draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de geleverde producten.


4.Herroepingsrecht

Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen, wordt de koopovereenkomst een feit.  De klant heeft het recht om na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden , de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen tegen een ander product. In geval van ruil vermeld de klant de naam, de kleur en de maat van het gewenste product.  Tijdens deze periode zal de klant zorgvuldig omgaan met de verpakking en het product.

Elke terugzending dient vooraf gemeld te worden via e-mail. Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de leveringsnota’s worden verzonden, in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn. 

Volgende retourzendingen zijn ongeldig en worden niet aanvaard door Beenmode-Verduyckt :

Goederen die geopend zijn

Goederen die gedragen of gepast zijn door de klant

Goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele labels en etiketten, ook door de klant zelf terug aangenaaide labels worden niet aanvaard.

Goederen die beschadigd zijn door de klant, de klant is aansprakelijk voor de schade die hij heeft toegebracht aan de goederen

Goederen die gewassen zijn

Goederen die ruiken naar parfum, sigarettenrook,…..

Goederen die beschadigd worden door de klant tijdens het openen van de goederen, zoals het verwijderen van labels waarbij er in de goederen wordt geknipt of gehaakt

Beenmode-Verduyckt betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze de teruggestuurde producten ontvangen heeft en voor zover de producten in perfecte staat verkeren.

De verzendingskosten voor terugsturen van de producten zijn ten laste van de koper.5.Niet-Conformiteit

Alle producten die via Beenmode-Verduyckt worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven en weergegeven.  De afbeeldingen die op de website staan, hebben geen enkele contractuele waard.  Kleuren kunnen lichtjes afwijken omdat computerschermen altijd de perceptie kunnen beïnvloeden. Elke tegenstrijdigheid tussen de leveringsbon en het geleverde product of elke schade, veroorzaakt aan de verpakking en/of aan het product moet onmiddellijk gemeld worden op de leveringsbon.  Eénmaal de leveringsbon werd ondertekend, kan de koper geen bezwaar meer doen gelden wat de verpakking betreft.


6. Betaling

U maakt het totaalbedrag van de bestelling over op bankrekening BE64 0018 8497 7152 op naam van Verduyckt Thierry met in de mededeling uw naam en ordernummer.  Eenmaal wij uw betaling hebben ontvangen, wordt uw order verwerkt.


7.Overmacht

Indien Beenmode-Verduyckt door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht van Beenmode-Verduyckt wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper, geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Tot die omstandigheden worden ook gerekend, stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers van de producten van Beenmode-Verduyckt en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, niet nagekomen service van derden (vb Bpost), brand, technische stoornissen en computeruitval, wereldwijde pandemie, economische lockdown, oorlog en natuurrampen.

Tijdens deze periode van overmacht is Beenmode-Verduyckt bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en dit zolang de overmachtsperiode en de gevolgen ervan, bestaan. Indien de overmachtstoestand 20 dagen heeft geduurd, hebben  beide partijen het recht de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding.


8.Privacy

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Wij geven of verkopen uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van adres en e-mail adres, nooit door aan derden.  Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders, zoals transportfirma’s.

In overeenstemming met de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8/12/1992, de wet op e-handel van 11/03/2003 en het KB van 04/04/2003 betreffende persoonlijke gegevens, heeft de klant ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.


9.Klachten

Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat U niet tevreden bent over onze producten of service.  Mocht dit het geval zijn verzoeken wij U binnen de 48uur na levering uw klacht aan ons kenbaar te maken. U doet dit via e-mail met als onderwerp duidelijk vermelding KLACHT en het ordernummer.  U ontvangt altijd zo snel mogelijk een reactie op uw klacht.

De kwaliteit van de getoonde foto’s op de website is hoogstaand, niettegenstaande dit, kan de kleur van het product in werkelijkheid soms afwijken van hetgeen U op de site bekeken had. Interpretatie van kleur is ook deels persoonlijk en vergt van de koper enige inschatting.


10.Geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.  Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Beenmode-Verduyckt en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Leuven.

In het geval U een officiële klacht wenst duidelijk te maken, verzoeken wij U deze aangetekend te versturen naar volgend adres :

Verduyckt Thierry, Vijversstraat 3, 3130 Begijnendijk, Belgie

Verduyckt Thierry verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.


11.Cookies

Deze website maakt gebruik van “Cookies”.Deze “Cookies” helpen ons om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door onze klanten.  


12.Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Beenmode-Verduyckt.  Teksten, foto’s en illustraties zijn eigendom van Beenmode-Verduyckt.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x